Imagine staking on this portable Pi Zero!

Imagine staking on this portable Pi Zero!
kewde
kewde